Poziom zaawansowania

Egzamin Cambridge English: Advanced sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
Osoby zdające Cambridge English: Advanced muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

Kto może zdawać Cambridge English: Advanced?

  • Cambridge English: Advanced przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym
  • Cambridge English: Advanced przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

Dlaczego warto zdawać Cambridge English: Advanced?

  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego
  • posiadanie certyfikatu Cambridge English: Advanced świadczy o tym, że kandydat zna angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub może swobodnie używać języka angielskiego w pracy
  • egzamin Cambridge English: Advanced oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu Cambridge English: Advanced potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie – może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty
  • Cambridge English: Advanced cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu Cambridge English: Advanced na ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne i łatwiej znajdzie wymarzoną pracę. http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English Language Assessment jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu Cambridge English: Advanced

CzęśćOpisCzas trwania
Reading & Use of English
(Czytanie i Zastosowanie struktur językowych)
W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism, publikacji nieliterackich, ulotek i broszur informacyjnych. Zdający powinni wykazać, że potrafią odnaleźć w tekstach konkretne informacje, zrozumieć ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się znaczeń, które nie zostały wyrażone wprost.
Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to: test wyboru, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu.Sprawdzana jest także umiesjętność zastosowania struktur językowych. Zadania do wykonania w tej części to: test wyboru, uzupełnienie brakujących wyrazów, przekształcanie zdań i słowotwórstwo.
1 godzina 30 minut
Writing
(Pisanie)
Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, w drugiej kandydat wybiera jedno z czterech zadań. Długość tekstów powinna wynosić 220-260 słów. W pierwszej części należy napisać esej na podany temat, a w drugiej do wyboru: list, raport, propozycję lub recenzję.1 godzina 30 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Mogą to być np. fragmenty programów radiowych, przemowy, wykłady, anegdoty, fragmenty rozmów lub dyskusji. W nagraniach wykorzystywane są różne rodzaje akcentów. Zadania do wykonania to test wyboru, uzupełnianie zdań i dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.około 40 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części: w pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem opowiadając o swoim mieście, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, w drugiej części każdy z kandydatów omawia zestaw kolorowych ilustracji, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej rozmawiają z egzaminatorem na zadany temat.około 15 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

OcenaWynik na Cambridge English Scale
A200-210
B193-199
C180-192
Poziom B2160-179

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat Cambridge English: Advanced (C1 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie B2. Kandydaci, którzy uzyskają ocenę A z egzaminu, otrzymają certyfikat Cambridge English z adnotacją, że zademonstrowali umiejętności na poziomie bezpośrednio powyżej (na poziomie C2).

Terminy i ceny egzaminu Cambridge English: Advanced

Egzamin Cambridge English: Advanced przeprowadzany jest w naszym Centrum kilkanaście razy w roku, dostępny jest w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 12.12.2020 04.12.2020-13.12.2020 629 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line