Poziom zaawansowania

Egzamin C1 Advanced (CAE), wcześniej Cambridge English: Advanced, sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).
Osoby zdające C1 Advanced muszą się wykazać umiejętnością swobodnego posługiwania się językiem angielskim w większości sytuacji na jakie napotykają się w życiu.

Kto może zdawać C1 Advanced (CAE)?

  • C1 Advanced przeznaczony jest dla osób posługujących się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym
  • C1 Advanced przeznaczony jest dla nastolatków i młodzieży, jak również dla osób dorosłych.

Dlaczego warto zdawać C1 Advanced (CAE)?

  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe: czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego
  • posiadanie certyfikatu C1 Advanced świadczy o tym, że kandydat zna angielski w stopniu wystarczającym, aby studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub może swobodnie używać języka angielskiego w pracy
  • egzamin C1 Advanced oparty jest na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu C1 Advanced potrafi używać języka angielskiego w bardzo szerokim zakresie – może swobodnie brać aktywny udział w spotkaniach i dyskusjach, potrafi jasno wyrażać swoje opinie, rozumie skomplikowane teksty
  • C1 Advanced cieszy się uznaniem wielu pracodawców i różnych instytucji edukacyjnych na całym świecie. Posiadacz certyfikatu C1 Advanced na ułatwiony wstęp na uczelnie anglojęzyczne i łatwiej znajdzie wymarzoną pracę. http://www.cambridgeenglish.org/pl/why-cambridge-english/global-recognition/
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu C1 Advanced (CAE)

Część Opis Czas trwania
Reading & Use of English
(Czytanie i Zastosowanie struktur językowych)
W tej części egzaminu sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism, publikacji nieliterackich, ulotek i broszur informacyjnych. Zdający powinni wykazać, że potrafią odnaleźć w tekstach konkretne informacje, zrozumieć ogólny sens tekstów egzaminacyjnych oraz domyślić się znaczeń, które nie zostały wyrażone wprost.
Ćwiczenia jakie występują w tej części egzaminu to: test wyboru, dopasowywanie do siebie fragmentów tekstu, uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu.Sprawdzana jest także umiejętność zastosowania struktur językowych. Zadania do wykonania w tej części to: test wyboru, uzupełnienie brakujących wyrazów, przekształcanie zdań i słowotwórstwo.
1 godzina 30 minut
Writing
(Pisanie)
Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, w drugiej kandydat wybiera jedno z czterech zadań. Długość tekstów powinna wynosić 220-260 słów. W pierwszej części należy napisać esej na podany temat, a w drugiej do wyboru: list, raport, propozycję lub recenzję. 1 godzina 30 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Mogą to być np. fragmenty programów radiowych, przemowy, wykłady, anegdoty, fragmenty rozmów lub dyskusji. W nagraniach wykorzystywane są różne rodzaje akcentów. Zadania do wykonania to test wyboru, uzupełnianie zdań i dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu. około 40 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z czterech części: w pierwszej kandydaci rozmawiają z egzaminatorem opowiadając o swoim mieście, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, w drugiej części każdy z kandydatów omawia zestaw kolorowych ilustracji, w trzeciej kandydaci wspólnie wykonują zadanie, a w czwartej rozmawiają z egzaminatorem na zadany temat. około 15 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 200-210
B 193-199
C 180-192
Poziom B2 160-179

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat C1 Advanced (C1 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie B2. Kandydaci, którzy uzyskają ocenę A z egzaminu, otrzymają certyfikat Cambridge English z adnotacją, że zademonstrowali umiejętności na poziomie bezpośrednio powyżej (na poziomie C2).

Terminy i ceny egzaminu C1 Advanced (CAE)

Egzamin C1 Advanced przeprowadzany jest w naszym Centrum kilkanaście razy w roku, dostępny jest w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 26.07.2024 19.07.2024-28.07.2024 739 zł kup teraz
Wersja papierowa 23.08.2024 16.08.2024-25.08.2024 739 zł kup teraz
Wersja papierowa 07.09.2024 30.08.2024-08.09.2024 739 zł kup teraz
Wersja papierowa 09.11.2024 01.11.2024-10.11.2024 739 zł kup teraz
Wersja papierowa 14.12.2024 06.12.2024-15.12.2024 739 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line