Poziom zaawansowania

Egzamin C2 Proficiency (CPE), wcześniej Cambridge English: Proficiency sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest adresowany do osób, którym znajomość języka angielskiego pozwala swobodnie posługiwać się nim w większości sytuacji i zarazem jest porównywalna do poziomu znajomości języka angielskiego u wykształconej osoby, dla której język angielski jest językiem ojczystym.

Kto może zdawać C2 Proficiency (CPE)?

  • C2 Proficiency przeznaczony jest dla osób posługujących się biegle językiem angielskim
  • C2 Proficiency przeznaczony jest dla młodzieży i dla osób dorosłych.

Dlaczego warto zdawać C2 Proficiency (CPE)?

  • jest prestiżowym egzaminem z języka angielskiego
  • testuje praktyczną znajomość języka angielskiego na najwyższym poziomie zaawansowania i sprawdza wszystkie 4 umiejętności językowe – czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu i mówienie. Oceniana jest także znajomość gramatyki i słownictwa, sprawdzana przy pomocy materiałów zaczerpniętych z sytuacji życia codziennego
  • posiadanie certyfikatu C2 Proficiency świadczy o tym, że osoba zna biegle język angielski i może studiować na uczelni wyższej z angielskim językiem wykładowym lub może swobodnie używać języka angielskiego w pracy, w której znajomość tego języka jest nieodzowna
  • jest oparty na realistycznych zadaniach i testuje praktyczną znajomość języka angielskiego. Posiadacz certyfikatu C2 Proficiency potrafi biegle używać języka angielskiego praktycznie w każdej sytuacji
  • każdy kandydat otrzymuje raport pokazujący wyniki uzyskane z poszczególnych części egzaminu
  • certyfikat przyznawany przez Cambridge English jest ważny bezterminowo.

Struktura egzaminu

Część Opis Czas trwania
Reading & Use of English
(Czytanie i Zastosowanie struktur językowych)
W tej części sprawdzana jest umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów pochodzących z różnego typu utworów literackich, gazet, czasopism i publikacji nieliterackich; kandydat ma do wykonania zadania, takie jak test wielokrotnego wyboru, uzupełnianie brakujących paragrafów, uzupełnianie brakujących wyrazów, słowotwórstwo, przekształcanie zdań. 1 godzina 30 minut
Writing
(Pisanie)
Pisanie składa się z dwóch części. Pierwsza to zadanie obowiązkowe, w drugiej kandydat wybiera jedno z czterech zadań. Długość tekstów powinna wynosić 240-320 słów. W pierwszej części należy napisać esej, a w drugiej do wyboru: artykuł, list, raport, recenzję, tekst informacyjny; można także wybrać temat oparty na książce z nieobowiązkowej listy lektur. 1 godzina 30 minut
Listening
(Rozumienie ze słuchu)
Rozumienie ze słuchu składa się z czterech części. Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. W nagraniach wykorzystywane są różne rodzaje akcentów. Zadania do wykonania w tej części to: dopasowywanie fragmentów wypowiedzi do mówiącego, test wyboru i uzupełnianie zdań. około 40 minut
Speaking
(Mówienie)
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów. Mówienie składa się z trzech części: pierwsza to rozmowa każdego z kandydatów z egzaminatorem na tematy ogólne, w drugiej części kandydaci rozmawiają ze sobą na temat przedstawionych im zdjęć, a w trzeciej każdy z kandydatów otrzymuje temat do przedstawienia, po którym następuje krótka dyskusja. około 16 minut

Ocena i wyniki

Egzaminy pisemne oceniane są w Cambridge, natomiast mówienie  na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów.

Wyniki egzaminu są przedstawiane na skali Cambridge English Scale.

Ocena Wynik na Cambridge English Scale
A 220-230
B 213-219
C 200-212
Poziom C1 180-199

Osoby, których wynik był zbyt niski by uzyskać certyfikat C2 Proficiency  (C2 na skali CEFR), ale wykazały się znajomością angielskiego na poziomie o jeden stopień niższym, otrzymują certyfikat Cambridge English poświadczający umiejętności na poziomie C1.

Terminy i ceny egzaminu C2 Proficiency (CPE)

Egzamin C2 Proficiency przeprowadzany jest w naszym Centrum pięć razy w roku, jest dostępny zarówno w wersji papierowej i komputerowej.

Forma egzaminu Cześć pisemna Cześć ustna Cena
Wersja papierowa 30.11.2024 22.11.2024-01.12.2024 799 zł kup teraz
Skontaktuj
się z nami
Zapisz się
na kurs
Wykonaj
test on-line