Nasze poziomy zaawansowania

Header

Elementary

A1/A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie i stosuje podstawowe zwroty dotyczące dnia codziennego
 • potrafi przedstawić siebie i innych
 • potrafi formułować proste pytania dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada
 • jest w stanie przeprowadzić prostą rozmowę, o ile rozmówca mówi w sposób zrozumiały, powoli

Pre-intermediate

A2/B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym
 • potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach na tematy znane i typowe
 • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

Intermediate

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie znaczenie głównych wątków wypowiedzi, które dotyczą znanych jej spraw (praca, szkoła, czas wolny)
 • potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują
 • potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany

Upper-intermediate

B1/B2

Poziom przejściowy pomiędzy B1 a B2

FCE

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne
 • potrafi prowadzić płynną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron
 • potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne o różnorodnej tematyce
 • potrafi opisać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji ,z podziałem na wady i zalety różnych rozwiązań

Pre-CAE

B2/C1

Poziom przejściowy pomiędzy B2 a C1

CAE

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio
 • potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, właściwie formułując zdania
 • skutecznie i swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych oraz zawodowych
 • tworzy jasne, dobrze zbudowane i szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów
 • zachowuje i poprawnie posługuje się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu

Pre-CPE

C1/C2

Poziom przejściowy pomiędzy C1 a C2

CPE

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta
 • potrafi w sposób spójny streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych
 • potrafi rozważać zawarte w wypowiedziach tezy i komentować je
 • w sposób płynny, precyzyjny i spontaniczny wyraża swoje myśli i uczucia
 • potrafi różnicować znaczenie wyrażeń w bardziej złożonych wypowiedziach.

Poziomy zaawansowania wg Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego / Rady Europy

Beginner

A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Pre-intermediate

A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Intermediate

B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Upper-intermediate

B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Advanced

C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Proficient

C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.